MNB logo

Regulamin


OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISUI. PRZEPISY OGÓLNE1. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie Użytkownik zawiera z firmą umowę o korzystanie z Serwisu.

2. Niniejsze Ogólne Warunki Korzystania z Serwisu mają na celu określenie warunków na jakich Między Nami Babeczkami  bezpośrednio lub za pomocą pośredników lub Partnerów świadczy usługi na podstawie zawartej z Użytkownikiem umowy o korzystanie z Serwisu.

3. Zawartość Serwisu oraz usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez Serwis mogą podlegać zmianom wprowadzanym przez Serwis lub Partnerów w drodze zmiany niniejszego Regulaminu.

4. Właścicielem i redaktorem strony jest:
NATURA.AET
UL. DOBRA 9
00-384 WARSZAWA
kontakt@miedzynamibabeczkami.pl

5. Celem Serwisu jest:
umożliwienie wirtualnych, on-line spotkań wielbicielek mody;
stworzenie platformy sprzedażowej poprzez administrowany przez Serwis system nabywania i sprzedawania ubrań, obuwia, dodatków i akcesoriów oraz wszelkich artykułów dziecięcych, nowych oraz używanych;
umożliwienie Użytkownikom Serwisu wymianę informacji i zdjęć z dziedziny mody, przy czym nadzór zwierzchni nad treścią tych informacji sprawuje Serwis i zespoły profesjonalistów Serwisu, pracujących nad tym, aby starannie wybierać, sprawdzać i zatwierdzać każdy dostępny w sprzedaży Produkt;
zagwarantowanie weryfikacji wszystkich oferowanych Produktów przez profesjonalnych pracowników Serwisu poprzez zapewnienie systemu bezpośredniej kontroli;
stworzenie możliwości nabywania Produktów nawet do 70% taniej niż cena detaliczna nowych Produktów.
6. Serwis jest administrowany przez MNB.

7. Użytkowanie serwisu MNB podlega niniejszym Ogólnym Warunkom Korzystania z Serwisu oraz odpowiednio Warunkom Sprzedaży oraz Warunkom Kupowania.

8. Do używania Serwisu i korzystania ze wszystkich jego opcji zaleca się korzystanie z przeglądarki internetowej Microsoft Internet Explorer (PC), Mozilla Firefox (Mac lub PC) lub Safari (MAC). Niektóre pliki zamieszczone na stronie mogą zawierać dokumenty w formacie PDF, aby móc je otworzyć należy zainstalować program Acrobat Reader. Otwieranie animacji Flash wymaga posiadania najnowszej wersji plug-in Flash.

9. Użyte w niniejszych Warunkach zwroty oznaczają:

Karta Produktu – zakładka w Profilu Użytkownika, w której znajduje się opis Produktu oferowanego na sprzedaż.

Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej o którym mowa w art. 331 k.c. zamierzająca nabyć Produkt lub Produkty lub nabywca Produktu lub Produktów, niezależnie od tego, czy nabycia dokonuje w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej czy jako konsument.

MNB – Między Nami Babeczkami

Oferta sprzedaży – wystawienie Produktu na sprzedaż wraz z podaniem ceny Produktu, niezależnie od tego czy dokonane przez Sprzedającego indywidualnie czy profesjonalnie (w rozumieniu Regulaminu Sprzedaży). Oferta sprzedaży może dotyczyć sprzedaży jednego tylko egzemplarza Produktu, jak również wielu egzemplarzy tego samego Produktu (oferta wieloprzedmiotowa).

Partner - partner biznesowy serwisu miedzynamibabeczkami.pl, który proponuje na swojej stronie internetowej produkty, usługi i zawartość Serwisu na zasadzie white-label (produkty sprzedawane pod marką dystrybutora).

Serwis lub miedzynadmibabeczkami.pl – zbiór stron www w domenie o nazwie miedzynadmibabeczkami.pl, składających się na serwis miedzynadmibabeczkami.pl, umieszczony na stronie głównej http://www.miedzynadmibabeczkami.pl/, umożliwiający między innymi umieszczanie w tym serwisie ofert sprzedaży Produktów Użytkowników, którego cele i warunki działania określono w niniejszych Ogólnych Warunkach Korzystania. Działalność Serwisu może również być dostępna poprzez stronę internetową Partnera, oznaczoną znakiem firmowym Partnera, z dopiskiem «powered by miedzynamibabeczkami.pl», gdzie usługi będą zapewniane i administrowane przez Serwis. Sprzedający - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, o której mowa w art. 331 kodeksu cywilnego, oferująca na sprzedaż Produkt lub Produkty niezależnie od tego, czy ofertę składa w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej czy indywidualnie.

Produkt – wszelkie towary będące przedmiotem oferty sprzedaży, zatwierdzone przez Serwis, oferowane przez Sprzedawców, bez względu na ich rodzaj, dla których została stworzona Karta Produktu w Profilu Użytkownika.

Transakcja – zawieranie umowy sprzedaży na zasadach określonych przez Serwis, w tym na zasadach określonych w Warunkach Sprzedaży i Warunkach Kupowania.

Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, o której mowa w art. 331 kodeksu cywilnego, która zamierza korzystać z Serwisu, niezależnie od tego czy jako Kupujący czy jako Sprzedający, zarejestrowana w Serwisie, akceptująca Ogólne Warunki Korzystania i/lub odpowiednio Warunki Sprzedaży i Warunki Kupowania.
Firma – właściciel NATURA.AET
10. Wszelkie terminy wskazane w niniejszych Ogólnych Warunkach Korzystania z Serwisu oraz Warunkach Sprzedaży i Warunkach Kupowania oblicza się według zasad zawartych w kodeksie cywilnym.

II. PRAWA I OBOWIĄZKI MNB

11. Firma świadczy usługi pośrednictwa on-line, określone w niniejszych Ogólnych Warunkach Korzystania z Serwisu oraz w Warunkach Kupowania i Warunkach Sprzedaży.

12. Firma za pomocą Serwisu zapewnia również prawidłowy przepływ informacji i pośrednictwo między Użytkownikami przy zawieraniu Transakcji. Przy dokonywaniu czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Firma nie działa ani jako sprzedawca, ani jako komisant. Firma nie jest właścicielem oferowanych na sprzedaż produktów, z wyjątkiem sytuacji gdy zostało to jednoznacznie określone w treści danej Oferty sprzedaży. Firma może również proponować na sprzedaż swoje produkty, produkty nowe oraz produkty marek partnerskich.

13. Firma dołoży wszelkich starań, aby Serwis był dostępny dla Użytkowników 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Firma zastrzega sobie jednak prawo do braku dostępności w przypadku problemów spowodowanych działaniem siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się również problemy uniemożliwiające komunikację poprzez Internet pomiędzy komputerem Użytkownika a serwerem Serwisu, a także brak dostępu do Internetu po stronie Firmy oraz awarię sieci teleinformatycznej Firmy.

14. Firma zastrzega także prawo do czasowego zawieszenia działalności Serwisu z powodów technicznych, w tym dokonywania aktualizacji, zmiany programów, wykonywania prac konserwatorskich, bez konieczności uprzedniego zawiadomienia Użytkowników o dacie i przewidywanym okresie wykonywania prac z tym związanych. Użytkownik rejestrując się w Serwisie i akceptując Warunki Ogólne Korzystania z Serwisu wyraża nieodwołalną zgodę na wyżej opisane przerwy w działaniu Serwisu.

15. Firma zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia funkcjonalności Serwisu, w każdym czasie, bez obowiązku uzyskania zgody Użytkowników i bez obowiązku informowania Użytkowników o planowanych i wprowadzanych zmianach.

III. UŻYTKOWNICY SERWISU

16. Użytkownikiem Serwisu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne, lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w art. 331 k.c.

17. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zaakceptowania OWK i odpowiednio Warunków Sprzedaży lub Warunków Kupowania przed dokonaniem pierwszej czynności związanej z korzystaniem z Serwisu w postaci założenia konta. Powyższe przepisy są akceptowane przez Użytkownika przez zaznaczenie opcji „akceptuję” w polu pojawiającym się przed dokonaniem rejestracji konta w Serwisie. W każdym wypadku korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków Korzystania z Serwisu i odpowiednio Warunków Sprzedaży lub Warunków Kupowania, w całości i bez zastrzeżeń.

18. Ogólne Warunki Korzystania z Serwisu, Warunki Sprzedaży i Warunki Kupowania są dostępne na stronie internetowej: www.miedzynamibabeczkami.pl/regulamin, skąd mogą być pobrane, wydrukowane lub przeczytane. Użytkownik ma prawo do żądania od Serwisu przesłania powyższych warunków w formie elektronicznej na wskazany adres mailowy.

IV. TWORZENIE STRONY I PROFILU UŻYTKOWNIKA

19. Korzystanie z Serwisu uwarunkowane jest założeniem konta abonenckiego (dokonaniem rejestracji), które umieszczone jest na stronie internetowej Użytkownika (dalej jako „Strona”). Konto abonenckie po uzupełnieniu go o dodatkowe dane, staje się indywidualnym profilem danego Użytkownika (dalej jako „Profil”). Jeden Użytkownik może mieć tylko jedno konto abonenckie.

20. Założenie konta abonenckiego jest dobrowolne i całkowicie darmowe. Założenie konta abonenckiego nie obliguje Użytkownika do zawierania umów sprzedaży w Serwisie, ani do wystawiania Ofert sprzedaży jakichkolwiek Produktów w Serwisie.

21. Proces rejestracji elektronicznej w Serwisie rozpoczyna się od wybrania na stronie www.miedzynamibabeczkami.pl opcji „zarejestruj się”, podania adresu e-mail oraz hasła, właściwego dla danego Użytkownika. Dla bezpieczeństwa Użytkownika zaleca się, aby hasło składało się co najmniej z 8 znaków, zawierających małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Dane dotyczące konta abonenckiego takie jak login i hasło nie powinny być znane osobom trzecim, ani używane przez osoby trzecie do logowania na koncie Użytkownika. Rejestracja w Serwisie kończy się poprzez potwierdzenie wszystkich czynności dokonanych w tym celu przez Użytkownika. Od tej chwili Użytkownik posiada konto abonenckie w Serwisie, z tym zastrzeżeniem, że jego Profil pozostaje pusty.

22. Stworzenie indywidualnego Profilu następuje poprzez modyfikację danych zawartych w zakładce „Moje konto>Moje dane”. Użytkownik zobowiązany jest wypełnić wszystkie obligatoryjne dane kontaktowe, które będą widoczne na stronie. Użytkownik, według własnego uznawania może uzupełnić Profil o dane fakultatywne.

23. Danymi obligatoryjnymi są:
płeć
imię i nazwisko, a w niektórych przypadkach pseudonim
prywatny adres e-mail,
rok urodzenia
aktualny adres zamieszkania

24. Danymi fakultatywnymi są:
numer telefonu
zdjęcia lub adresy stron internetowych, które Użytkownik najczęściej odwiedza, z zastrzeżeniem, że Serwis nie odpowiada za przysługujące prawa własności przemysłowej upoważniające Użytkownika do zamieszczania na Stronie linków do innych stron internetowych
zainteresowania i umiejętności
zawód
ulubione marki
dane do konta PayPal.

25. Dostępne dla innych Użytkowników, w tym widoczne w Profilu, będą jedynie: login, ulubione marki, ewentualnie zdjęcie profilowe. Wszelkie inne dane, w tym adres zamieszkania, adres do korespondencji, dane do konta paypal, będą udostępniane jedynie stronom Transakcji, celem umożliwienia wykonania przez nich zobowiązań wynikających z zawartej umowy sprzedaży.

26. Zaleca się umieszczanie zdjęcia profilowego w Profilu Użytkownika, które nie jest obowiązkowe, jednakże ułatwia identyfikację Użytkowników w Serwisie. Profile, które nie zawierają zdjęć są wyświetlane tylko jako profile prezentujące Produkty. Serwis wychodzi z założenia, że zdjęcia profilowe są wizytówką każdego Użytkownika zainteresowanego modą i trendami. Profil Użytkownika jest jego wizytówką na jego Stronie w Serwisie. Serwis wskazuje, że dobrze przygotowany Profil może wpływać na zwiększenie ilości sprzedanych Produktów. Zdjęcia znajdujące się w Profilu mogą zachęcić innych Użytkowników do częstszych odwiedzin danego Profilu. Dzięki zdjęciom, Profil danego Użytkownika może być łatwiej skojarzony z konkretną osobą. Profil pozwala na zaprezentowanie się Użytkownikowi w dowolny sposób, w tym umożliwia udostępnienie innym Użytkownikom swoich najlepszych stylizacji. W zakładce „co noszę dzisiaj” Użytkownicy mogą dodawać nowe zdjęcia i dzielić się z innymi swoimi najlepszymi stylizacjami. Dodając zdjęcia do swojego Profilu Użytkownik oświadcza, że są one jego własnością i nie są ograniczone prawami lub roszczeniami osób trzecich, nie wyłączając praw autorskich i praw osobistych, jak na przykład prawa do wizerunku.

27.   Użytkownik nie może korzystać z innego konta niż konto przez niego założone, czy to we własnym imieniu, czy w imieniu osób trzecich.

28. Użytkownik zobowiązuje się do tego, że nie będzie używał żadnej nazwy, w tym nazwy w celu stworzenia swojego loginu, która w jakikolwiek sposób może naruszać prawa osób trzecich, być obraźliwa, wulgarna lub dyskryminująca, także wobec innych Użytkowników lub Serwisu, zawierać treści bezwzględnie niedozwolone, związane z działalnością przestępczą lub zabronioną, nawołującą do treści terrorystycznych lub totalitarnych. W przypadku naruszenia zakazów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Serwis ma prawo do żądania zmiany tej nazwy w terminie 10 dni od daty uzyskania informacji o rejestracji takiego Użytkownika lub użyciu takiej nazwy, pod rygorem niezwłocznego usunięcia konta abonenckiego.

29. Użytkownik nie może wpisywać danych fikcyjnych lub żartobliwych w Profilu.

30. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do informowania Serwisu o jakimkolwiek niezgodnym z przepisami, w tym Warunkami Ogólnymi Korzystania z Serwisu, użytkowaniu Strony przez osoby trzecie lub innych Użytkowników, w tym o osobach podszywających się pod jego login i/ lub używających jego hasła.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

31. Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu ma prawo:
przeglądać Serwis , w tym oferty sprzedaży Produktów zamieszczone przez innych Użytkowników;
dokonywać czynności jako Kupujący lub Sprzedający;
komentować Produkt. Dzięki komentarzom Kupujący ma możliwość zadawania Sprzedającemu pytań dotyczących danego Produktu, może podzielić się swoim zdaniem i dać Sprzedającemu możliwość udzielenia dodatkowych informacji. Użytkownik nie może zamieszczać żadnych komentarzy, które mogłyby zostać uznane za niemoralne, nieprzyzwoite, oszczercze lub agresywne względem innych Użytkowników i/ lub względem Serwisu. Ponadto Użytkownik nie ma prawa wyrażania opinii, które mogłyby uwłaczać i/ lub naruszać wizerunek usług świadczonych przez Serwis i/ lub innych Użytkowników. Nie jest także dopuszczalne zamieszczanie jakichkolwiek wiadomości zawierających prywatne informacje. Umieszczając komentarz nie można podawać swojego numeru telefonu, ani swojego adresu e-mail. Komentarze umieszczone wbrew niniejszym postanowieniom zostaną natychmiast zablokowane lub usunięte przez Serwis. W przypadku naruszenia powyższych postanowień, Serwis ma prawo usunąć wpisy, komentarze lub opinie Użytkownika niezgodne z Ogólnymi Warunkami Korzystania z Serwisu, bez zgody lub wiedzy tego Użytkownika. Użytkownik nie ma prawa do jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu usunięcia jego Strony lub Profilu. W przypadku usunięcia Strony lub Profilu zgodnie z powyższymi postanowieniami Użytkownik odpowiada za wyrządzoną szkodę wobec Serwisu na zasadach ogólnych;
wysyłać do innych zarejestrowanych Użytkowników posiadających aktywne konta w Serwisie wiadomości lub komunikaty poprzez udostępnione w Serwisie narzędzia komunikacji;
otrzymywać newsletter . W tym celu Użytkownik musi zaznaczyć w czasie rejestracji zakładkę «chcę otrzymywać newsletter od Między Nami Babeczkami». Jeżeli Użytkownik nie zaznaczył tej opcji w czasie rejestracji, a chciałby dostawać newsletter, musi dokonać zmiany ustawień konta poprzez zakładkę „Moje konto”, następnie „Moje abonamenty” i zaznaczyć opcję «Chcę otrzymywać newsletter od Między Nami Babeczkami». Newsletter stanowi zestawienie głównych, bieżących informacji, znajdujących się w Serwisie, w tym informacji o nowościach, dostępnych produktach oraz okazjach specjalnych;
tworzyć własne Sieci Użytkowników Serwisu określonych jako „przyjaciel”. Użytkownicy będący przyjaciółmi są jako pierwsi informowani o wszystkich najnowszych okazjach i wszystkich ruchach jakie wykonują ich przyjaciele i odwrotnie. Akceptując zaproszenie o przyjęciu do Sieci, każdy Użytkownik zezwala na to, aby informowano go o nowościach i zmianach w Profilu pozostałych Użytkowników przyjaciół, na przykład o tym, że jeden z przyjaciół wystawił nową Ofertę sprzedaży. Użytkownicy danej Sieci nie będą mieli dostępu do danych osobowych innego Użytkownika innych. Użytkownik zapraszając przyjaciół do swojej sieci, wyraża zgodę na to, aby ci przyjaciele jako pierwsi byli informowani o wszystkich wystawianych przez niego Produktach;
korzystania z opcji „Podoba mi się ten artykuł ”, jeżeli dany Produkt wystawiony przez Sprzedawcę zainteresował Użytkownika. Powyższa opcja jest dostępna w Karcie Produktu. Skorzystanie z opcji „Podoba mi się ten artykuł” nie jest związane z koniecznością zakupu danego Produktu. Wybrany przez Użytkownika Produkt będzie ujawniony w Profilu Użytkownika w zakładce „Moje ulubione artykuły”. Serwis zachęca do tego opisywania swoich upodobań, preferencji, ulubionych marek, dodawania zdjęć prezentujących ulubione stylizacje; korzystania z Programu Polecenia Serwisu osobom lub podmiotom niezarejestrowanym za pomocą „programu polecania strony”, opisanego w rozdziale VI OWK.

32. Użytkownik nie jest uprawniony do:
podawania danych kontaktowych innym Użytkownikom lub spotykania się z nimi poza Serwisem w celu zawarcia umowy sprzedaży Produktu wystawionego na Stronie;
dokonywania jakichkolwiek czynności, w tym do zawierania umów sprzedaży, dotyczących oferowanych Produktów, z pominięciem lub na szkodę Serwisu.

33. W razie nieprzestrzegania reguł ustanowionych w punkcie 32 Firma zastrzega sobie prawo usunięcia Konta Użytkownika bez dodatkowego wezwania Użytkownika. Zawarcie Transakcji poza Serwisem może powodować odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Spółki na zasadach ogólnych z Kodeksu Cywilnego.

VI. PROGRAM POLECANIA SERWISU

34. Celem Programu Polecania Serwisu jest umożliwienie osobom trzecim zdobycia statusu Użytkownika oraz korzystania z produktów i usług świadczonych w Serwisie.

35. Jeden Użytkownik może polecić Serwis przez Program Polecania Serwisu maksymalnie 100 osobom, tj. o znaczy 100 różnym internautom, którzy mogą stać się Użytkownikami Serwisu dzięki Programowi Polecenia Serwisu, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Firmy. Jedna osoba, której polecono Serwis może być związana przez Program Polecania Serwisu tylko z jednym Użytkownikiem polecającym Serwis. Użytkownik polecający Serwis nie może polecić samego siebie, nie może polecić klika razy tej samej osoby lub osoby, która jest już Użytkownikiem Serwisu.

36. Użytkownik ma dostęp do narzędzi przeznaczonych do skorzystania z Programu Polecania Serwisu w zakładce „Moje konto” na Stronie Użytkownika. Aby móc zapamiętać Program Polecania Serwisu na koncie danego Użytkownika, Użytkownik musi zezwolić na zapisywanie plików „Cookies”. Jeżeli Użytkownik nie zgodzi się na zapisywanie plików „Cookies” utraci możliwość udziału w Programie Polecania Serwisu. Aby skorzystać z Programu Polecania Serwisu osobom lub podmiotom niezarejestrowanym, należy wpisać adres e-mail tej osoby lub podmiotu, której Użytkownik chce polecić Serwis (osoba polecana), w polu do tego przeznaczonym. Wiadomość z poleceniem Serwisu zostanie wysłana automatycznie z Serwisu. Użytkownik polecający Serwis musi wcześniej upewnić się czy osoba lub osoby, którym poleca Serwis wrażają zgodę na tę czynność, oraz zgodę na podanie ich imion, nazwisk, a co najmniej adresu e-mail. Użytkownicy polecający Serwis i osoby, którym Serwis polecono, mogą kierować wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Programu Polecenia Serwisu na adres e-mail Serwisu.

37. Skorzystanie z Programu Polecania Serwisu dla dotychczasowego Użytkownika zostaje zatwierdzone w momencie, gdy osoba lub podmiot, której polecono Serwis zarejestruje się w Serwisie, a następnie kupi lub sprzeda co najmniej jeden Produkt, tj.:
osoba, której polecono Serwis nie jest jeszcze zarejestrowana w Serwisie, w chwili gdy Serwis został jej polecony,
osoba, której polecono Serwis jest osobą fizyczną, prawną lub jednostką o której mowa w art. 331 kodeksy cywilnego, inną niż Użytkownik polecający Serwis,
osoba, której polecono Serwis jest całkowicie niezależna od Użytkownika polecającego Serwis, w tym m.in. nie ma dostępu do konta tego Użytkownika w celu kupowania lub sprzedawania Produktów, płacenia lub odbierania ich.

38. Firma zastrzega sobie prawo rozwoju Programu Polecania Serwisu poprzez proponowanie dodatkowych promocji (jak np. bonów zakupowych, zwrotów kosztów przesyłki i/ lub innych dodatków specjalnych) przeznaczonych dla osób, którym polecono stronę w ramach oferty powitalnej lub zaproszenia do skorzystania z usług świadczonych przez Serwis, a także przeznaczonych dla Użytkowników polecających Serwis. Firma ma prawo, ale nie obowiązek, do ponownego informowania osób, którym polecono Serwis o ofertach powitalnych. Firma ma prawo, ale nie obowiązek, tworzenia animacji przeznaczonych do celów promocyjnych (gier, konkursów i innych) mających na celu zachęcenie Użytkowników Między Nami Babeczkami do korzystania z Programu Polecania Strony.

39. Firma zastrzega sobie prawo do sprawdzania tożsamości Użytkowników polecających Serwis i osób, którym polecono Serwis. Ponadto Spółka zastrzega prawo do wyłączenia, według własnego uznania, z Programu Polecania Serwisu każdego internauty lub Użytkownika, których postępowanie nie będzie zgodne z zasadami użytkowania Programu Polecania Serwisu lub zasadami korzystania z Serwisu. W przypadku postępowania niezgodnego z zasadami użytkowania Programu Polecania Serwisu naprawienie szkody Firmie następuje poprzez zapłatę przez Użytkownika kary umownej w wysokości 150% wynagrodzenia lub jakichkolwiek kwot wypłaconych przez Firmę lub rzekomo należnych Użytkownikowi jeśli Użytkownik nie naruszyłby zasad Programu Polecania Serwisu. Obowiązek zapłaty kary umownej nie wyłącza odpowiedzialności Użytkownika z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, ani odpowiedzialności za szkodę na zasadach ogólnych. Użytkownik odpowiada także za szkodę poniesioną przez Firmę lub osoby trzecie przenoszącą wysokość zastrzeżonej kary umownej.

40. Firma nie odpowiada za jakiekolwiek nieporozumienia spowodowane wprowadzonymi zmianami, ani za utracone korzyści z tym związane. Firma nie ponosi odpowiedzialności za Użytkownika polecającego Serwis.

41. W przypadku naruszenia postanowień Programu Polecania Serwisu przez Użytkownika polecającego Serwis lub osobę, której polecono Serwis, Firma zastrzega sobie prawo do odrzucenia uczestnictwa takiego Użytkownika lub osoby w programie Polecania Serwisu, bez możliwości odwołania lub żądania odszkodowania przez tego Użytkownika.

42. Firma ma prawo do odszkodowania za naruszenie zasad Programu Polecania Serwisu.

43. Firma nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania podatkowe, które mogą powstać po stronie Użytkowników korzystających z Programu Polecania Serwisu oraz przyznawaniem przez Firmę jakichkolwiek nagród lub dodatkowych uprawnień związanych z Programem Polecania Serwisu.

44. Firma zastrzega sobie prawo do przerwania lub likwidacji Programu Polecania Serwisu w dowolnym momencie, bez konieczności wcześniejszego informowania Użytkowników o takim zamiarze, ani bez konieczności uzasadniania takiej decyzji.

VII. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

45. Wyłączną odpowiedzialność za podanie i prawdziwość danych osobowych zamieszczonych na Stronie ponosi Użytkownik. Akceptując niniejsze Ogólne Warunki Korzystania z Serwisu, Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są dokładne, sprawdzone i prawdziwe.

46. Użytkownik ma przez cały czas prawo dostępu, zmiany lub usunięcia podanych przez siebie danych osobowych, z zastrzeżeniem spełnienia wymagań rozdziału IV. Wszelkie skargi, pytania i wnioski w zakresie powyższych praw należy wysyłać pocztą elektroniczną na adres: kontakt@miedzynamibabeczkami.pl.

47. Użytkownik upoważnia Serwis do używa plików „Cookies”. Serwis oświadcza, iż pliki „Cookies” będą wykorzystywane w celu doskonalenia jakości i personalizacji usług świadczonych przez Serwis, a także w celu gromadzenia danych dotyczących liczby Użytkowników. Pliki „Cookies” są to pliki, które zapisywane są na lokalnym dysku komputera w chwili korzystania z Serwisu. Pliki „Cookies” nie służą do zapisywania danych osobowych bez wiedzy Użytkownika, ale do zapisywania informacji na temat poruszania się Użytkownika w Serwisie. Serwis może odczytać te dane bezpośrednio w czasie korzystania z Serwisu przez Użytkownika. Dane te pozwalają na określenie zapotrzebowania Użytkowników lub osób trzecich na usługi świadczone przez Serwis i dotyczą na przykład stron internetowych, które odwiedza Użytkownik, dat lub godzin kiedy Użytkownik odwiedza te strony. Jeżeli Użytkownik odrzuci lub zablokuje możliwość zapisywania na dysku plików „Cookies”, to nawigacja na Stronie zostanie zredukowana, nie będzie miał on możliwości korzystania z niektórych zakładek dostępnych na Stronie oraz możliwości wykonywania Transakcji. Jeśli na Stronie zawarte są linki lub reklamy, Użytkownik klikając na ten link, reklamę lub pasek dostępny na Stronie, otwiera reklamę lub stronę innego przedsiębiorcy lub innej osoby sponsorujących tę reklamę lub stronę. W takiej sytuacji wyłącznie ten przedsiębiorca lub ten podmiot są odpowiedzialne za pliki „Cookies”, które zapisują się na dysku twardym w czasie wizyty Użytkownika na innej stronie internetowej lub w innym serwisie.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

48. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Serwis podanych przez Użytkownika danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ogólnymi Warunkami Korzystania z Serwisu i odpowiednio Warunkami Sprzedaży i/lub Warunkami Nabywania.

49. Podstawowym celem zbierania przez Firmę danych osobowych jest zapewnienie możliwości bezpiecznego, sprawnego, wydajnego i dostosowanego do indywidualnych potrzeb systemu korzystania z Serwisu. Dane osobowe wprowadzone w czasie rejestracji w Serwisie są niezbędne do tego, aby móc korzystać z usług świadczonych przez Serwis, m.in. aby móc stworzyć Profil, Kartę Produktu oraz dokonywać Transakcji.

50. Dane osobowe zgromadzone przez Firmę będą wykorzystywane w celu:
świadczenia usług i zapewnienia wymaganej obsługi przez Serwis;
zapobiegania działaniom niezgodnym z prawem, Ogólnymi Warunkami Korzystania z Serwisu, Warunkami Kupowania oraz Warunkami Sprzedaży;
egzekwowania i respektowania obowiązków Użytkowników;
poprawy i personalizowania jakość usług świadczonych Użytkownikom;
informowania o usługach Serwisu, prowadzenia innych działań marketingowych, aktualizacji usług i ofertach promocyjnych w zależności od preferencji komunikacji danego Użytkownika;
rozstrzygania reklamacji, sporów, pobierania opłat i rozwiązywania problemów Użytkowników między Użytkownikami oraz między Użytkownikami i Firmą poprzez Serwis Reklamacyjny.

51. Dane osobowe mogą również być udostępniane przez Firmę:
PayPal, w celu wykonania lub zagwarantowania wykonania zobowiązania Kupującego do zapłaty ceny sprzedaży, o którym mowa w Warunkach Kupowania oraz zapłaty przez Sprzedającego na rzecz Serwisu Prowizji, o którym mowa w Warunkach Sprzedaży;
wszelkim instytucjom zobowiązanym do przestrzegania postanowień ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w zakresie określony w tej ustawie;
organom ścigania i wszelkim organom państwowym w zakresie objętym działalnością tych organów, w tym w związku z wykonaniem orzeczeń i zarządzeń sądów, prokuratorów, w zakresie objętym danym postępowaniem i określonym w orzeczeniu lub zarządzeniu;
następcom prawnym Firmy, potencjalnym nabywcom Firmy.

52. Użytkownik zostanie poinformowany o każdorazowym udostępnieniu jego danych osobowych na rzecz osób, instytucji lub podmiotów, o których mowa powyżej, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień zawartych w treści orzeczeń lub zarządzeń odpowiednich organów lub sądów.

53. Każdy Użytkownik może samodzielnie określić częstotliwość z jaką chce być powiadamiany o otrzymywanych komentarzach. Informacje mogą być wysyłane drogą mailową każdego dnia o północy lub raz w tygodniu.

IX. PRAWA DO WIZERUNKU UŻYTKOWNIKA I PRAWA AUTORSKIE DO ZDJĘĆ PRODUKTÓW

54. Tworząc Kartę Produktu, Użytkownik przesyła swoje zdjęcia i/ lub zdjęcia Produktów, które wystawia na sprzedaż, co oznacza, że Użytkownik upoważnia Firmę do:
modyfikowania zdjęć Produktu wystawianego na sprzedaż, w szczególności w zakresie przycinania zdjęć, usunięcia drugiego planu na zdjęciu tak, aby Produkt mógł znajdować się na białym tle,
odtwarzania, powielania, rozpowszechniania i wykorzystywania wizerunku Sprzedawcy i/ lub zdjęć Produktu, w nieokreślonych ilościach, bez jakichkolwiek opłat należnych na rzecz Użytkownika, na terytorium Rzeczypospolitej Polski oraz innych krajów całego świata, w dowolnym każdym formacie, używając do tego wszelkich możliwych środków, we wszelkiego rodzaju mediach, a w szczególności w Serwisie oraz na stronach Partnerów MNB,
ponownego wykorzystywania wizerunku Użytkownika i/ lub jego zdjęć według uznania Serwisu, jednakże Serwis nie ma obowiązku ponownego wykorzystania wizerunku i/ lub jego zdjęć zamieszczonych na Profilu lub w Karcie Produktu.

55. Powyższe uprawnienia przysługują Firmie dopóki Użytkownik nie wyrejestruje się z Serwisu.

X. PRAWA AUTORSKIE SPÓŁKI

56. Wszelkie prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej, w tym, lecz nie wyłącznie prawa do powielania, odtwarzania, użytkowania lub modyfikowania całości lub części poszczególnych dzieł, zdjęć, tekstów, haseł, rysunków, obrazów, sekwencji animowanych dźwiękowych lub bez dźwięku oraz wszystkie inne dzieła zamieszczone w Serwisie stanowią wyłączną własność Firmy.

57. Jakiegokolwiek powielanie, odtwarzanie, użytkowanie lub modyfikowanie, niezależnie od zastosowanej techniki lub nośnika, całości lub części Serwisu, bez zgody Firmy jest zabronione.

58. Spółka ta nie posiada innych praw ani pozwoleń niż te, które służą do prawidłowego zarządzania stroną internetową.

59. Wszystkie znaki towarowe związane z oznaczeniem producenta, Produktu lub marki, zamieszczone na Stronie w Serwisie są własnością ich właścicieli i/lub producentów i jeśli nie zastrzeżono inaczej, nie oznaczają one istnienia jakiegokolwiek powiązania gospodarczego między Sprzedającym, Serwisem a właścicielem tych znaków towarowych.

XI. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY

60. Firma ponosi odpowiedzialność względem Użytkownika wyłącznie w zakresie opisanym w Ogólnych Warunkach Korzystania z Serwisu, Warunkach Sprzedaży oraz Warunkach Kupowania. Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik oświadcza, iż znana jest mu specyfika świadczenia usług internetowych, oraz że jest świadomy istnienia przeszkód jakie może ze sobą nieść korzystanie z usług internetowych.

61. Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody, w tym utracone korzyści mogące powstać z tytułu korzystania lub braku możliwości korzystania z Serwisu.

62. Firma nie odpowiada za przydatność Produktu do umówionego lub oczekiwanego użytku. Serwis także nie gwarantuje, że dany Produkt wystawiany przez Sprzedawcę spełni oczekiwania Kupującego.

63. Firma nie gwarantuje pełnego zabezpieczenia przed utratą lub kradzieżą zamieszczonych w Serwisie danych, w tym danych osobowych. Firma nie odpowiada w szczególności za jakiekolwiek szkody, dotyczące wykorzystania lub zagubienia informacji zamieszczonych przez Użytkownika na Stronie, za szkody spowodowane niewłaściwym funkcjonowaniem Strony

64. Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub utracone korzyści mogące powstać z tytułu korzystania lub braku możliwości korzystania z Serwisu, ani za wykorzystanie konta Użytkownika przez osobę trzecią, której to swoje dane Użytkownik udostępnił.

65. W szczególności, lecz nie wyłączając, Firma nie odpowiada ponadto za:
treści oraz ujawnione informacje dostępne na Stronie;
transmisję i/ lub odbiór danych i/ lub informacji przez Internet;
wszelkiego rodzaju uszkodzenia łącza internetowego uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub połączenia internetowego Użytkownika;
awarię sprzętu odbiorczego lub linii komunikacyjnej;
utratę lub przypadkowe zagubienie wiadomości, w tym wiadomości elektronicznych, utratę lub przypadkowe zagubienie jakichkolwiek danych udostępnionych przez Użytkowników;
brak prawidłowego funkcjonowania oprogramowania;
wirusy, błędy informatyczne, awarie techniczne, awarie sprzętu, oprogramowania lub inne, które uniemożliwiające lub ograniczają dostęp do korzystania z Serwisu.

66. Jeżeli Serwis dostępny poprzez jednego z Partnerów, Firma nie odpowiada za brak dostępu lub brak właściwego funkcjonowania strony lub serwisu internetowego Partnera.

67. Firma świadczy usługi pośrednictwa on-line w Serwisie, ale nie ponosi odpowiedzialności za Transakcje zawierane przez Użytkowników. Wszystkie skargi, reklamacje i wnioski związane z wystawianiem Produktu on-line w Serwisie, komentarzami znajdującymi się w opisie Produktu, sposobem dostarczenia zakupionego Produktu lub wymianą, zostaną skierowane do odpowiedniego Użytkownika, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za Produkt, opis Produktu, przesyłkę czy wystawiane komentarze.

68. Firma nie odpowiada za zobowiązania podatkowe Użytkowników, z jakimi może wiązać się dokonywanie Transakcji w Serwisie. Firma nie ma obowiązku udzielania Użytkownikowi informacji na temat jego obowiązków prawnych, ani podatkowych wynikających z Transakcji dokonywanych w Serwisie, nie ma obowiązku udzielania pomocy prawnej, odpowiedzi na pytania czy konieczności udostępniania niezbędnych informacji czy porad związanych z obowiązkami prawnymi wynikającymi z Transakcji dokonywanych w Serwisie.

XII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW

69. W przypadku roszczeń spornych pochodzących od osoby trzeciej Użytkownik ma obowiązek natychmiastowego usunięcia oferty sprzedaży ze Strony, bez prawa do odszkodowania z tego tytułu, a wszystkie Transakcje będące w trakcie realizacji zostaną anulowane. Niezależnie od powyższego Firma ma prawo zawiesić lub zakończyć działalność Użytkownika w Serwisie zgodnie z obowiązującymi postanowieniami.

70. Użytkownik ma obowiązek, na pierwsze wezwanie ze strony Spółki, pokryć wszelkie koszty związane ze naprawieniem szkody, w związku ze skargami, wnioskami czy roszczeniami innych Użytkowników lub osób trzecich, wywołanych działaniem lub zaniechaniem Użytkownika, w tym związanym z niewłaściwym użytkowaniem Serwisu, naruszaniem Ogólnych Warunków Korzystania z Serwisu, Warunków Sprzedaży oraz Warunków Kupowania.

XIII.  LINKI ZEWNĘTRZNE I LINK REKLAMOWE

71. Firma przy prowadzeniu Serwisu może korzystać z usług firm reklamowych lub usług Partnerów. Firma nie ponosi odpowiedzialności na zawartość stron internetowych Partnerów lub stron internetowych firm reklamowych, ani za treści lub dane przekazywane przez Użytkowników tym podmiotom.

XIV. ZMIANA OGÓLNYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA Z SERWISU, WARUNKÓW SPRZEDAŻY ORAZ WARUNKÓW KUPOWANIA

72. Serwis zastrzega możliwość zmiany Ogólnych Warunków Korzystania z Serwisu, Warunków Sprzedaży oraz Warunków Kupowania. O każdej zmianie Ogólnych Warunków Korzystania z Serwisu, Warunków Sprzedaży oraz Warunków Kupowania Użytkownik będzie informowany za pomocą automatycznej wiadomości e-mail wysyłanej z Serwisu. Zmiany obowiązują Użytkownika od chwili powiadomienia o nich Użytkownika.

73. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na treść zmienionych Ogólnych Warunków Korzystania z Serwisu, Warunków Sprzedaży oraz Warunków Kupowania może w każdej chwili złożyć oświadczenie o usunięcia jego konta z Serwisu. W pozostałych wypadkach uznaje się, że Użytkownik wyraził zgodę na treść zmienionych Ogólnych Warunków Korzystania z Serwisu, Warunków Sprzedaży oraz Warunków Kupowania.

74. Aktualna treść Ogólnych Warunków Korzystania z Serwisu, Warunków Sprzedaży oraz Warunków Kupowania znajduje się pod adresem www.miedzynamibabeczkami.pl/regulamin.

XV. NARUSZENIE OGÓLNYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA Z SERWISU, WARUNKÓW SPRZEDAŻY ORAZ WARUNKÓW KUPOWANIA

75. Jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Ogólnych Warunków Korzystania z Serwisu, Warunków Sprzedaży oraz Warunków Kupowania, lub w sytuacji gdy wobec Użytkownika zostanie wniesiona skarga za pośrednictwem Serwisu przez innego Użytkownika, Firma ma prawo tymczasowo zawiesić dostęp Użytkownika do usług świadczonych przez Serwis. W okresie zawieszenia Użytkownik może złożyć wyjaśnienie i uregulować spór. Jeśli Użytkownik nie wyjaśni skargi lub nieporozumienia w ciągu 7 dni od daty zawieszenia jego działalności w Serwisie, Firma ma prawo usunąć konto Użytkownika i zablokować mu dostęp do usług świadczonych w Serwisie. W tym ostatnim przypadku Firma wyśle Użytkownikowi drogą mailową wiadomość informującą o wyrejestrowaniu Użytkownika z Serwisu i zastosowanej blokadzie dostępu do usług świadczonych w Serwisie.

76. Poważne naruszenie postanowień Ogólnych Warunków Korzystania z Serwisu, Warunków Sprzedaży oraz Warunków Kupowania uprawnia Firmę do usunięcia konta Użytkownika w trybie natychmiastowym oraz odmowy ponownej rejestracji Użytkownika w Serwisie przez okres 24 miesięcy kalendarzowych, bez konieczności powiadamiania o tym zamiarze Użytkownika. Za poważne naruszenie postanowień uważa się w szczególności: wystawianie oferty sprzedaży Produktu, który nie jest oryginalny lub którego sprzedaż jest zakazana, tworzenie kilku kont dla tego samego Użytkownika, oszustwo przy realizacji obowiązku zapłaty, próba oszustwa, wyłudzenia lub świadomego doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia majątkiem, a także dokonanie lub usiłowanie dokonania innego przestępstwa.

77. Użytkownikowi, który narusza postanowienia Ogólnych Warunków Korzystania z Serwisu, Warunków Sprzedaży oraz Warunków Kupowania nie przysługują żadne roszczenia wobec Firmy. Użytkownik odpowiada za szkodę wyrządzoną Firmie naruszeniem Ogólnych Warunków Korzystania z Serwisu, Warunków Sprzedaży lub Warunków Kupowania na zasadach ogólnych.

XVI. ROZWIĄZANIE UMOWY

78. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę o korzystanie z Serwisu poprzez usunięcie swojego konta z Serwisu. Rozwiązanie umowy nie powoduje wygaśnięcia roszczeń jakie Firmie mogą służyć wobec Użytkownika lub byłego Użytkownika z tytułu tej umowy, jej niewykonania lub nienależytego wykonania.

79. Firma może rozwiązać umowę o korzystanie z Serwisu zawartą z Użytkownikiem, jeśli ten ostatni rażąco narusza umowę, Ogólne Warunki Korzystania z Serwisu, Warunki Sprzedaży lub Warunków Kupowania.

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

80. Firma korzysta z programów, danych, plików, nagrań, systemów operacyjnych lub innych elementów znajdujących się w Serwisie w takim formacie, zakresie i przy użyciu takiego sprzętu informatycznego czy elektronicznego, jaki uważa za odpowiedni, który jest zapewniony, otrzymany lub zachowany, pośrednio lub bezpośrednio, przez Firmę, jej Partnerów lub jakichkolwiek ich podwykonawców.

81. Użytkownik nie może kwestionować dopuszczalności, terminu ważności lub funkcjonalności elementów lub systemów komputerowych i elektronicznych.

82. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie mu wszelkich informacji i oświadczeń w formie elektronicznej, bez konieczności potwierdzenia ich na piśmie.

83. Postanowienia Ogólnych Warunków Korzystania z Serwisu, Warunków Sprzedaży lub Warunków Kupowania, nieważne w całości lub części, nie wpływają na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Ogólnych Warunków Korzystania z Serwisu, Warunków Sprzedaży lub Warunków Kupowania.

84. W sprawach nieuregulowanych w Ogólnych Warunkach Korzystania z Serwisu, Warunkach Sprzedaży lub Warunkach Kupowania stosuje się prawo polskie.

85. Sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania spraw związanych z działalnością Firmy jest sąd miejscowo właściwy dla Firmy, jeśli roszczenie zgłasza Użytkownik Serwisu będący przedsiębiorcą, bądź jest ono skierowane przez Firmę przeciwko Użytkownikowi, którego miejsce zamieszkania nie jest znane. W przypadku roszczeń Użytkowników Serwisu będących konsumentami, bądź roszczeń zgłaszanych przez Firmę przeciwko takim Użytkownikom, zastosowanie znajdą przepisy ogólne Kodeksu postępowania cywilnego.

WARUNKI KUPOWANIA


I. PRZEPISY OGÓLNE

1.Kupującym jest osoba fizyczna nabywająca Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, także osoba fizyczna lub prawna nabywająca Produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

2. Konsumentem jest Kupujący będący osobą fizyczną nabywającą Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, od Sprzedającego dokonującego sprzedaży Produktu w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, zwany tamże Kupującym-konsumentem .

3. Kupującym może być także Firma.

4. Ilekroć w niniejszych Warunkach jest mowa o dniach, oznacza to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

II. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

5. Kupujący, który zamierza nabyć Produkt, na określonych w Karcie Produktu warunkach, musi zaznaczyć opcję „Kupuję”. Z chwilą wybrania przez Kupującego w Karcie Produktu opcji „Kupuję”, pomiędzy Sprzedającym i Kupującym, zostaje zawarta umowa sprzedaży Produktu. Umowa sprzedaży zawarta wówczas zostaje pod warunkiem zawieszającym pozytywnej weryfikacji Produktu przez Serwis lub skutecznych negocjacji cenowych po częściowej weryfikacji przez Serwis, określonych w rozdziale V Warunków Kupowania.

6. W związku z tym, że Serwis świadczy usługi polegające na weryfikacji oryginalności Produktu, mimo iż bez jej gwarancji, jak również weryfikacji zgodność Produktu z opisem zawartym w Ofercie sprzedaży, nie ma możliwości dokonania zakupu Produktu poza formami przewidzianymi w Serwisie, w tym bezpośrednio od Sprzedającego, z pominięciem i na szkodę MNB. Zawarcie umowy w sposób naruszający powyższe postanowienia, może skutkować usunięciem Konta Użytkownika, na zasadach przewidzianych w OWK.

7. W każdym momencie Kupujący, który dokonał zapłaty Ceny sprzedaży, może sprawdzić stan swojego zamówienia w zakładce „Moje konto”, a następnie przechodząc do opcji „Historia”.

8. Produkty dostarczane są wyłącznie pod adres, który został określony w Profilu Użytkownika lub pod specjalnie wskazany do dostawy adres.

III. SYSTEM KOMENTARZY

9. Kupujący ma możliwość umieszczania komentarzy, a za ich pomocą także zadawania Sprzedającemu pytań dotyczących Produktu. Komentarze pozostawią się w miejscu do tego przeznaczonym, znajdującym się pod opisem Produktu.

10. Zamieszczanie jakichkolwiek wiadomości w polu przeznaczonym na pozostawienie komentarzy zawierających prywatne informacje jest zabronione. Umieszczając komentarze nie można podawać numeru telefonu, ani swojego adresu e-mail. Takie informacje mogą być niezwłocznie zablokowane lub usunięte.

IV. DOKONYWANIE PŁATNOŚCI I REALIZACJA TRANSAKCJI

11. Po dokonaniu zakupu Produktu, wysyłany jest e-mail potwierdzający warunki oraz fakt zawarcia umowy.

12. Kupujący po zawarciu umowy sprzedaży jest zobowiązany w ciągu 3 dni dokonać płatności na rachunek Serwisu za pomocą systemu przelewu lub płatności PayPal. W tytule przelewu należy co najmniej wpisać numer aukcji.

13. Produkt jest następnie wysyłany przez Sprzedającego w ciągu 2 dni od doręczenia produktu przez Sprzedającego. Jeśli jednak produkt nie zostanie doręczony do Serwisu przed upływem 20 dni od momentu sprzedaży, transakcja zostanie anulowana, a Kupującemu zostaną zwrócone pieniądze, w ciągu 3 dni od powiadomienia o anulowaniu Transakcji.

14. Po zawarciu umowy sprzedaży, dokonując płatności, Kupujący podaje niezbędne dane do prawidłowej realizacji Transakcji, tj.:
imię i nazwisko, w niektórych przypadkach imię i nazwisko osoby, do której paczka ma być dostarczona, jeżeli jest to inna osoba, niż Kupujący;
adres, pod który ma być dostarczona przesyłka, zawierająca nabyty Produkt. Adres musi być dokładny i kompletny. Dostawa zakupionego Produktu do Kupującego będzie realizowana przez firmę dostawczą wybraną w tym celu przez MNB.

15. Kupujący może, na swój wniosek, otrzymać fakturę od Sprzedającego dotyczącą nabytego Produktu po otrzymaniu potwierdzenia wysłanego przez Serwis o pozytywnym wyniku kontroli zgodności lub otrzymaniu potwierdzenia o uzgodnieniu ceny zgodnie z procedurą zawartą w pkt 20.

V. KONTROLA JAKOŚCI

16. Każdy Produkt przed jego dostawą do Kupującego, poddawany jest kontroli jakości dokonywanej przez MNB. Kontrola jakości produktu przeprowadzana jest w ciągu 3 dni od otrzymania Produktu przez MNB i przebiega według następujących zasad:
wszystkie informacje znajdujące się w ofercie sprzedaży dotyczące danego Produktu przeznaczonego na sprzedaż zostaną skontrolowane i porównane ze stanem aktualnym danego artykułu. W taki sposób sprawdzane będę wymiary (np. torebek), kolory, rozmiary, tekstura i ich stan ogólny.
jeśli Produkt posiada wady, zespół zajmujący się kontrolą jakości ocenieni czy wszystkie wady produktu zostało wcześniej ujawnione i umieszczone w opisie Oferty sprzedaży Produktu, bądź ujawnione na stronie w toku udzielania odpowiedzi na pytania Użytkowników, czy wszystkie ewentualne, drobne uszkodzenia zostały wcześniej zasygnalizowane, czy produkt posiada jakieś plamy lub znaki użytkowania.
na koniec kontroli zespół zajmujący się kontrolą jakości wystawi opinię na temat jakości danego Produktu.

17. Stan danego Produktu może zostać:
potwierdzony co oznacza, że jest zgodny z opisem zawarty w Ofercie sprzedaży;
częściowo potwierdzony co oznacza, że dany produkt nie zgadza się w całości z opisem zawartym w Ofercie sprzedaży, ale mimo wykrytych wad jest produktem wysokiej jakości, nadającym się do sprzedaży;
odrzucony co oznacza, że jest całkowicie niezgodny z opisem zawarty w Ofercie sprzedaży.

18. O każdym wyniku kontroli, tj. zatwierdzeniu, częściowym zatwierdzeniu lub odrzuceniu Produktu, Kupujący oraz Sprzedający są informowani poprzez e-mail.

19.  W przypadku zatwierdzenia Produktu, Produkt zostaje wysłany przez MNB do Kupującego w terminie 2 dni od dnia poinformowania Kupującego o jego zatwierdzeniu przez zespół zajmujący się kontrolą jakości.

20. W przypadku częściowego zatwierdzenia jakości Produktu, Serwis kontaktuje się z Kupującym w celu ujawnienia dodatkowych wad czy usterek Produktu, a następnie ustalenia czy Kupujący chce otrzymać Produkt mimo tego, że nie zgadza się on w całości z zamieszczonym na stronie opisem Oferty sprzedaży. W przypadku gdy obie strony, Sprzedający i Kupujący, zgodzą się na proponowane wzajemnie lub przez MNB warunki, w tym na zmianę Ceny sprzedaży, Produkt zostanie wysłany do Kupującego, a jego obowiązek zapłacenia Ceny będzie odpowiednio zmniejszony i/lub różnica w stosunku do kwoty już zapłaconej przez Kupującego zostanie zwrócona na jego konto. Jeśli jedna ze stron nie zgodzi się na przedstawione, nowe, warunki Transakcji, sprzedaż danego Produktu zostanie anulowana, a Kupujący otrzyma zwrot wpłaconej ceny w ciągu 3 dni.

21. W razie braku zatwierdzenia zgodności Produktu z opisem, Transakcja zostaje anulowana, a Kupujący otrzymuje zwrot wpłaconej ceny w ciągu 3 dni od powiadomienia o odrzuceniu przez Serwis stanu Produktu. Analogicznie procedura wygląda w przypadku, kiedy weryfikacja prowadzi do wniosku, że Produkt jest nieoryginalny.

VI. REKLAMACJE I ZWROTY

22. Jeżeli termin oczekiwania na Produkt przez Kupującego od momentu otrzymania potwierdzenia zapłaty ceny przekroczy 30 dni, Kupujący ma możliwość zrezygnowania z zakupu informując o tym MNB w ciągu kolejnych 7 dni. Żądanie anulowania transakcji należy wysłać mailem na adres: kontakt@miedzynamibabeczkami.pl

23. Jeżeli Klient nie złoży żadnej skargi w ciągu 7 dni od dnia wysłania Produktu do Kupującego, Produkt zostaje uznany za dostarczony, a odbiór za zaakceptowany przez Kupującego bez zastrzeżeń. Klient ma obowiązek zgłoszenia zażalenia związanego z zamówieniem Produktu przed upływem 30 dni o daty złożenia zamówienia, aby mogły zostać podjęte odpowiednie działania, w szczególności dotyczące przesyłek zagubionych. Niezależnie od przyczyny zaniechania, żadne zażalenia lub skargi nie będą rozpatrywane po upływie przewidziane w poprzednim zdaniu terminu 30 dni, który jest terminem prekluzyjnym do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń związanych z dostawą Produktu. Skargi należy wysyłać na adres e-mail: kontakt@miedzynamibabeczkami.pl.

24. Zwrot zapłaconej przez Kupującego ceny będzie następował w podanych w Warunkach Kupowania terminach i będzie dokonywany za pomocą przelewu bankowego lub paypal.  Jeżeli Kupujący wybierze inną formę zwrotu pieniędzy, jest zobowiązany do poinformowania o tym Serwis niezwłocznie po otrzymaniu informacji o anulowaniu sprzedaży.

25. Dokonanie zwrotu zakupionego Produktu używanego nie jest możliwe w przypadku sprzedaży Produktu przez Użytkowników niedokonujących sprzedaży w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub w przypadku nabycia przez Użytkowników niebędących Konsumentami. W przypadku sprzedaży Produktu przez Sprzedawców, którzy nie dokonują sprzedaży w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub nabycia Produktu przez Użytkowników niebędących Konsumentami, MNB oferuje wystawienie na sprzedaż takiego Produktu bez pobierania prowizji w razie jego dalszej sprzedaży, a jedynie uiszczając stałą opłatę zależną od wysokości ceny. Opłata ta jest pobierana przez MNB w momencie dokonania  Transakcji.

26. Użytkownik będący konsumentem w przypadku zawierania Umów ze Sprzedawcami w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, na prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia i dokonania zwrotu zakupionego Produktu. Przy zwrocie Produktu na podstawie niniejszego punktu prowizja nie jest pobierana, a koszty wysyłki ponosi Sprzedający.

27. Wszelkie wątpliwości i pytania, a także informacje na temat ewentualnych błędów w funkcjonowaniu serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres kontakt@miedzynamibabeczkami.pl. Zgłoszenie problemu będzie warunkiem rozpatrzenia reklamacji albo anulowania Transakcji.

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

28. Przepisy niniejszego rozdziału odnoszą się do dokonywanej przez Sprzedającego Profesjonalnie, w zakresie działalności przedsiębiorstwa, sprzedaży Produktu Kupującemu-konsumentowi, jako osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z jej działalnością zawodową lub gospodarczą (Produkt konsumpcyjny ).

29. Na żądanie Kupującego-konsumenta, Sprzedający Profesjonalnie wydaje pisemne potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży, zawierające oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży oraz określenie towaru konsumpcyjnego, jego ilość i cenę.

30. Sprzedający Profesjonalnie odpowiada wobec Kupującego-konsumenta, jeżeli Produkt konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową. W przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania. Sprzedający Profesjonalnie nie odpowiada za niezgodność Produktu konsumpcyjnego z umową, gdy Kupujący-konsument w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

31. Sprzedający Profesjonalnie odpowiada za niezgodność Produktu konsumpcyjnego z opisem jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu-konsumentowi; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, termin ten wynosi rok.

32. W zakresie zawierania umowy sprzedaży przez strony wymienione w pkt 27 stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 2271 ze zm.).

33. Kupujący-konsument, który zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedającym Profesjonalnie, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Sprzedającego Profesjonalnie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Kupujący-konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Termin dziesięciodniowy, w którym Kupujący-konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, liczy się od dnia doręczenia Produktu.

34. Celem skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący-konsument zobowiązany jest wysłać e-mail na adres kontaktowy MNB oraz na adres Sprzedającego Profesjonalnie i/lub adres e-mail Sprzedającego Profesjonalnie, jeśli obowiązek taki przewidziano w Ofercie sprzedaży, o treści:„Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) oświadczam, że odstępuję od umowy kupna-sprzedaży z dnia .................... nr .................... której przedmiotem był .................... .”

35. Kupujący-konsument, który odstąpił od umowy jest zobowiązany odesłać zakupiony Produkt w ciągu 3 dni na adres MNB. Po doręczeniu przesyłki z Produktem, Serwis wysyła Kupującemu potwierdzenie otrzymania paczki za pomocą e-mail, a następnie w ciągu 3 dni na Kupujący otrzymuje zwrot zapłaconej Ceny Sprzedaży.

36. W pozostałym zakresie stosuje się odpowiednio niewymienione w niniejszym Regulaminie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 2271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.).

WARUNKI SPRZEDAŻY


CZĘŚĆ PIERWSZA


I. PRZEPISY OGÓLNE

1. Sprzedającym może być każdy Użytkownik zarejestrowany, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Korzystania z Serwisu, posiadający Konto Zwykłe. Sprzedającym może być także Użytkownik prowadzący działalność gospodarczą, obejmującą sprzedaż Produktów dozwolonych przez Serwis w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, posiadający Konto Profesjonalne („Sprzedający Profesjonalnie ”).

2. Niniejsze Warunki Sprzedaży mają zastosowanie zarówno do Sprzedających Profesjonalnie, jak i do Sprzedających indywidualnie.

3. MNB zajmuje się świadczeniem usług pośrednictwa, które pozwalają na organizowanie sprzedaży i kupowania Produktów. MNB może również wystawiać własne Oferty sprzedaży dotyczące Produktów MNB lub Produktów Partnerów. Wówczas sprzedaż dokonywana jest bezpośrednio lub na zasadzie white-label (produkty sprzedawane pod marką dystrybutora).

4. Firma zastrzega sobie prawo do podejmowania wszelkich decyzji oraz do kontroli zawartości Serwisu w dowolnym momencie i bez konieczności uprzedzenia o tym członków sieci.

5. Umowa Sprzedaży Produktów zawarta za pośrednictwem Serwisu jest zawarta bezpośrednio pomiędzy Kupującym i Sprzedającym, z chwilą wybrania przez Kupującego w Karcie Produktu opcji „Kupuję”.

6. Ilekroć w niniejszych Warunkach jest mowa o dniach, oznacza to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

II. DOPUSZCZENIE PRODUKTU DO SPRZEDAŻY

7. Każdy Produkt przed dopuszczeniem go do umieszczenia na Stronie Sprzedającego i stworzeniem Karty Produktu musi zostać sprawdzony przez specjalistów Serwisu pod kątem wpisywania się w najnowsze trendy. W Serwisie dokonuje się oceny zdjęć i opisu Produktu w ciągu 3 dni od zgłoszenia wystawienia Oferty ich Sprzedaży przez Sprzedającego. Po pozytywnej weryfikacji przez specjalistów Serwisu, Oferta sprzedaży zostaje umieszczona na Stronie Sprzedającego. Odrzucenie Produktu nie świadczy o jego wartości rynkowej.

8. Dozwolone do sprzedaży są Produkty dopuszczone do sprzedaży zgodnie z prawem polskim oraz niewymienione w punkcie następnym.

9. MNB nie akceptuje sprzedaży służbowych uniformów oraz prototypów (w tym ubrań lub dodatków, które nie stanowią produktów dopuszczonych przez producentów do sprzedaży komercyjnej), Produktów nieprzeznaczonych do sprzedaży, w tym próbek, uniformów (ubrań i akcesoriów przeznaczonych dla pracowników danej firmy), oraz niektórych produktów pochodzących ze „sprzedaży osobistej” lub „sprzedaży katalogowej”.Z ubrań oznaczonych jako używane nie zostaną zaakceptowane elementy bielizny ani stroje kąpielowe.

10. MNB dokonuje akceptacji Produktu według własnego uznania. Akceptowane są produkty znanych marek, wysokiej jakości. Produkty mogą być wystawiane na sprzedaż w każdym czasie, niezależnie od sezonu.

11. Każdy Produkt, zgłoszony do wystawienia w Ofercie sprzedaży, zostanie sprawdzony pod kątem zgodności zdjęć z opisem w ciągu 3 dni. MNB zastrzega prawo do jednorazowego wydłużenia tego terminu o maksymalnie 2 dni, w razie wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, o czym Sprzedający zostanie powiadomiony e-mailem.

III. KARTA PRODUKTU

12. Użytkownik, który chce sprzedawać na Stronie swoje produkty musi stworzyć Kartę Produktu.

13. Karta Produktu musi być sporządzona co najmniej w języku polskim.

14. Kartę Produktu można stworzyć w zakładce ( Moje konto ), ( Propozycja artykuły na sprzedaż ).

15. Zanim Karta Produktu zostanie umieszczona on-line na Stronie Użytkownika, po jej zatwierdzeniu przez MNB. Od tej chwili Produkt jest przedmiotem Oferty sprzedaży Użytkownika, a w zatwierdzonym opisie wystawionego Produktu nie można dokonywać żadnych zmian. Sprzedający może uzupełnić informacje o Produkcie korzystając z opcji „Komentarze”, jednak nie może w ten sposób zmienić ceny, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

16. Oferta sprzedaży opisana w Karcie Produktu wiąże Sprzedawcę tak długo, jak długo istnieje Karta Produktu. Usunięcie lub zamknięcie Karty Produktu jest równoznaczne z zakończeniem terminu związania ofertą. W przypadku, gdy Karta Produktu przedstawia artykuł niesprzedany w ciągu trzech miesięcy od chwili wystawienia go na sprzedaż na Stronie, może ona zostać usunięta przez MNB. Nie można usunąć Karty Produktu jeśli inny Użytkownik skorzystał z opcji „Kupuję”.

17. MNB może zaproponować Użytkownikowi bezpośredni zakup danego Produktu.

18. Sprzedający może zaproponować Produkt nowy lub używany, jednak należy to wyraźnie zaznaczyć w opisie. W opisie Produktu należy zawrzeć ocenę jego stanu (jakości) stosując pięciostopniową skalę:
Produkt nowy – nieużywany, nieposiadający żadnych uszkodzeń,
Produkt prawie nowy – w bardzo dobrym stanie, noszony kilka razy, nieposiadający żadnych uszkodzeń,
Produkt używany okazjonalnie - w stanie dobrym, noszący nieznaczne ślady użytkowania,
Produkt noszony - używany często, noszący ślady użytkowania, należy je wyszczególnić w opisie produktu,
Produkt vintage - oryginalny produkt vintage, sygnowany metką znanego projektanta, charakterystyczny dla danego okresu.

19. Każdy opis będzie podstawą do weryfikacji przez specjalistów Serwisu stanu i jakości Produktu zawartego w opisie Oferty Sprzedaży z rzeczywistym jego stanem, dokonywanej przez MNB, po zawarciu umowy sprzedaży p między Sprzedającym a Kupującym, o którym mowa w Warunkach Kupowania. W razie podania stanu jakości nieodpowiadającego rzeczywistości, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia pkt 20 Warunków Kupowania.

20. Prawidłowo sporządzony opis Produktu powinien zawierać następujące informacje: marka (producent, projektant) Produktu, materiał, kolor, rozmiar, typ, fason oraz informacje dodatkowe: posiadanie gwarancji jakości/certyfikatu autentyczności, oryginalnego opakowania lub pokrowca, opis śladów użytkowania, rok nabycia Produktu oraz cenę detaliczną (katalogową) Produktu.

21. Każdy Produkt wystawiony na sprzedaż powinien zostać opatrzony co najmniej trzema wyraźnymi zdjęciami. Zdjęcia wysłane do akceptacji przez Serwis nie muszą być przycięte, zostaną poddane obróbce przez zespół Serwisu. Obróbka zdjęć mieści się w 3-dniowym terminie na sprawdzenie Produktu przed jego wystawieniem.

22. Brak zdjęć uniemożliwia stworzenie Karty Produktu. Użytkownik jest zobowiązany umieszczać tylko takie zdjęcia, które wiernie oddają wygląd Produktu. Zdjęcia nie mogą być wyretuszowane. Ponadto Użytkownik deklaruje, że posiada wyłączne prawa, w tym prawa majątkowe, do zamieszczanych zdjęć oraz ich treści. Jeżeli MNB uzna, że zdjęcia nie mają wystarczająco dobrej jakości, nie nadają się do użytku na Stronie lub nie oddają właściwie wyglądu Produktu, mogą one zostać usunięte lub mogą nie zostać zaakceptowane.

23. Artykuły przeznaczone dla dzieci są z założenia tańsze niż produkty przeznaczone dla dorosłych. Z powodu kosztów wysyłki nie zaleca się sprzedaży produktów po zbyt niskiej cenie. Zalecane jest oferowanie aukcji zbiorczych dotyczących kilku Produktów tej samej marki, w tym samym lub podobnym rozmiarze.

IV. CENA I JEJ ZMIANA

24. Sprzedający określa proponowaną Cenę Produktu, którą wraz ze zdjęciami i opisem wysyła do akceptacji przez Serwis przed wystawieniem Produktu.

25. Akceptując wystawienie Produktu, MNB może zaproponować inną cenę, niż Cena proponowana przez Sprzedającego. Niewyrażenie zgody na inną cenę i jednoczesna akceptacja Produktu przez Serwis skutkuje wystawieniem Produktu za Cenę pierwotnie proponowaną przez Sprzedającego.

26. Opcja zmiany ceny będzie dostępna w ciągu 7 dni od momentu wystawienia Produktu na sprzedaż. Cenę Produktu, który został już wystawiony można zmienić maksymalnie dwa razy. Każda obniżka ceny zostanie odnotowana w Karcie Produktu, stara cena zostanie skreślona, a po prawej stronie pojawi się nowa cena produktu (Stara cena nowa cena).

27. Cena Produktu w żadnym razie nie może być niższa niż 20 zł.

28. Przy ustalaniu Ceny Sprzedaży, Sprzedający musi uwzględnić także Prowizję należną MNB. Serwis informuje, że zbyt wygórowana cena zmniejsza drastycznie szanse sprzedaży Produktu. Prowizja MNB wynosi 30 % wartości wstawionego przedmiotu.

V. ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ

29. W momencie gdy dany Produkt zostanie sprzedany, natychmiast wysyłany jest e-mail, zawierający informacje na temat postępowania, jakie należy rozpocząć aby sfinalizować sprzedaż i wysłać dany artykuł. W przypadku braku e-maila z Serwisu należy sprawdzić zakładkę «spam», w której przypadkowo może znajdować się powyższa wiadomość. Sprzedawca powinien poinformować MNB na adres mailowy MNB o każdym przypadku, gdy wiadomość o sprzedaży znalazła się w zakładce spam Sprzedającego lub jeśli niego w ogóle nie dotarła.

30. Na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy na bieżąco są również wysyłane wszystkie informacje dotyczące poszczególnych etapów, przez jakie musi przejść dany Produkt, aby został wystawiony na sprzedaż: rejestracja Produktu, zatwierdzenie Produktu i opisu w Karcie Produktu, umieszczenie produktu on-line na stronie, komentarze i sprzedaż.

31. Sprzedawca ma również stały dostęp umożliwiający śledzenie jego ofert w zakładce,, ich zdjęcia oraz opisy etapów, na których się znajdują (oczekiwanie na zatwierdzenie, sprzedaż itp.)

32. Od momentu, w którym dany Produkt zostanie sprzedany, można również śledzić etapy dotyczące zapłaty Ceny sprzedaży w zakładce,.

33. Zarządzanie sprzedażą w czasie wakacji lub urlopu możliwe jest poprzez skorzystanie z opcji «Wyjeżdżam na wakacje», a następnie poprzez podanie daty, w których Sprzedawca będzie nieobecny. Informacja o pobycie na wakacjach zostanie automatycznie dezaktywowana z upływem ostatniego dnia wskazanej nieobecności.

34. W czasie nieobecności, Użytkownik otrzymuje wszystkie informacje dotyczące Sprzedaży oraz powiadomienia o komentarzach drogą mailową, na takich samych zasadach jak w okresie jego pełnej aktywności w Serwisie.

35. Jeżeli dany Użytkownik wróci wcześniej niż przewidywał i będzie chciał wcześniej w znów w pełno aktywować konto, może sam zaznaczyć opcję «wróciłem/łam z wakacji», a wystawione Produkty nie będą już oznaczone, jako produkty, które mogą zostać nadesłane z opóźnieniem.

VI. PRZELEW CENY SPRZEDAŻY

36. Zgodnie z Warunkami Kupowania, Kupujący po zawarciu umowy sprzedaży jest zobowiązany w ciągu 3 dni dokonać płatności na rachunek Serwisu za pomocą przelewu bankowego lub systemu płatności PayPal

37. Zapłacona przez Kupującego Cena sprzedaży zostanie przez MNB przelana na konto paypal Sprzedającego w momencie wysłania przez MNB Produktu do Kupującego, z zastrzeżeniem, że wszystkie przelewy są wysyłane przez MNB pierwszego lub piętnastego dnia każdego miesiąca.

38. Zmiana danych niezbędnych do dokonywania płatności odbywa się w zakładce „Moje dane”.

VII. PROWIZJA

39. Prowizja stanowi świadczenie należne Spółce z tytułu świadczonych usług, określonych w Ogólnych Warunkach Korzystania z Serwisu.

40.   Prowizja naliczana jest w wysokości 30 % wartości produktu.  Prowizja należna jest tylko wtedy, jeśli dany Produkt zostanie sprzedany. Prowizja należna naliczana tylko wtedy, gdy umowa sprzedaży zostanie wykonane przez Kupującego.

41. W wyjątkowych sytuacjach może być ona zmieniona  i będzie  obliczana na podstawie wartości sprzedaży Produktu. Z uwagi na to, że każdy Produkt wymaga odmiennej kontroli i różnych zabezpieczeń, naliczana prowizja jest zmienna i zależy od następujących czynników:
od kwoty za jaką sprzedawca chce sprzedać dany Produkt,
od rodzaju Produktu (produkt luksusowy, produkt dla dzieci, dodatki lub akcesoria),
od szczególnych cech danego Produktu (jego stanu, materiału z jakiego został wykonany, od roku dokonania zakupu, od koloru itp.),
od częstotliwości występowania Produktu na rynku, od jego unikatowości.

42. Przed sprzedażą, Sprzedawca ustala cenę Produktu oraz akceptuje wysokość naliczanej Prowizji na rzecz MNB. Wraz ze zmianą Ceny sprzedaży w stosunku do ceny początkowej, zmianie ulega wysokość naliczanej Prowizji.

43. W czasie całego procesu sprzedaży każdy Sprzedawca może kontrolować Cenę Produktu oraz wysokość prowizji naliczanej za jego sprzedaż.

VIII. WYSYŁKA PRODUKTU

44. Produkt sprzedany powinien zostać wysłany do siedziby MNB w ciągu 3 dni od otrzymania przez Sprzedającego powiadomienia o sprzedaży e-mailem.

45. Sprzedający wysyła Produkt, na swój koszt, do MNB. Każda paczka musi być dobrze zamknięta, a dany Produkt starannie chroniony przed jego uszkodzeniem odpowiednim opakowaniem. Sprzedający jest obowiązany wysłać do MNB Produkt razem z dokumentami (jeśli je posiada), które go dotyczą (takimi jak świadectwo autentyczności), a także wszystkimi zawartymi w opisie dodatkami, takimi jak oryginalne opakowanie. Sprzedający może ubezpieczyć przesyłany do siedziby Serwisu Produkt na własny koszt.

46. Firma nie ponosi odpowiedzialności za możliwe uszkodzenia Produktu w czasie jego transportu, od momentu jego wysłania przez Sprzedającego, do momentu dostawy do siedziby Firmy lub innego miejsca wyznaczonego przez Firmę do dokonywania dostawy.

47. W razie nieotrzymania przez MNB Produktu w ciągu 14 dni od powiadomienia Sprzedawcy o sprzedaży Produktu, sprzedaż zostanie anulowana przez Firmę. W razie dwukrotnego niewysłania przez Sprzedającego Produktów w ww. terminie Serwis zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika.

48. Po dokonaniu weryfikacji Produktu przez MNB, Produkt zostaje wysłany do Kupującego. Wydanie Produktu Kupującemu zostaje dokonane w chwili, gdy w celu dostarczenia Produktu do Kupującego, MNB powierzyła Produkt kurierowi lub jakiemukolwiek przewoźnikowi trudniącemu się przewozem Produktów. Przewóz Produktów z Serwisu do Kupującego odbywa się na rzecz i zlecenie Sprzedającego.

49. Do chwili wysłania przez MNB Produktu do Kupującego, Produkt stanowi własność Sprzedającego.

50. Jeżeli Kupujący dopuścił się zwłoki z odebraniem rzeczy, Serwis zastrzega sobie prawo do odesłania Produktu Sprzedającemu na koszt Kupującego, który zostanie potrącony z zapłaconej ceny. Transakcja zostanie anulowana, a Kupującemu zostanie zwrócona zapłacona kwota po potrąceniu kosztów zwrotu Produktu Sprzedającemu.

51. Sprzedający nie może samodzielnie, z pominięciem MNB, wysłać Produktu do Kupującego.

IX. OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCEGO

52. Użytkownik ma obowiązek sprzedawania tylko takich produktów, których jest jedynym właścicielem. Zapewnia on tym samym, że aktualnie nie dzieli praw do sprzedawanego Produktu z osobami trzecimi oraz, że wystawiając Produkt na sprzedaż nie narusza mienia, ani interesów osób trzecich, ani nie działa w celu pokrzywdzenia wierzycieli.

53. Sprzedający zobowiązany jest również do zagwarantowania oryginalności Produktu. Akceptując niniejszej Warunki Sprzedaży Sprzedający oświadcza, iż oferowany przez niego Produkt nie jest to produktem nieoryginalny, imitującym inny produkt podobny znanego producenta (projektanta), naruszając prawa własności przemysłowej lub prawa autorskie tego producenta (projektanta).

54. Użytkownik ma obowiązek, na prośbę MNB przedstawić odpowiedni dokument świadczący o tym, że oferowany przez Sprzedającego Produkt jest jego własnością oraz, że posiada do niego wyłączne prawa, a w razie potrzeby może również zaświadczyć o jego autentyczności.

55. Użytkownik oświadcza, iż Karta Produktu i/ lub Strona Profilowa Użytkownika, mogą zostać usunięte, bez prawa do odszkodowania, w momencie, gdy Spółka stwierdzi, że dany Użytkownik nie posiada wyłącznych praw do sprzedaży oferowanego Produktu lub gdy stwierdzi, że Produkt nie jest oryginalny.

56. Użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczane w Karcie Produktu produktów zakazanych, sfałszowanych lub naruszających prawa osób trzecich. W chwili, gdy Spółka dowie się o ofercie lub dokonaniu sprzedaży zakazanych produktów ma pełne prawo do usunięcia Karty Produktu i/ lub Strony Profilowej Użytkownika. Użytkownikowi nie przysługuje wówczas jakiekolwiek roszczenie o naprawienie szkody, w szczególności roszczenie o wyrównanie utraconych korzyści.

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

57. Sprzedający jest wyłącznie odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Produkt, który uzyskał pozytywną ocenę ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność, jeżeli informacja o wadzie nie była zawarta w opisie Produktu wystawionego do sprzedaży (rękojmia za wady fizyczne). Sprzedający odpowiada za wady zmniejszające wartość lub użyteczność Produktu, a nadto jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Produkt stanowi własność osoby trzeciej lub jest obciążony prawem osoby trzeciej (rękojmia za wady prawne), chyba, że Kupujący o tej wadzie wiedział.

58. Kupujący traci uprawnienie z tytułu rękojmi, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania Produktu nie zawiadomi o wykryciu wady MNB i Sprzedającego.

59. MNB nie udziela gwarancji w zakresie pochodzenia i oryginalności Produktów.

CZĘŚĆ DRUGA

ZAWIERANIE UMÓW SPRZEDAŻY PRZEZ SPRZEDAJĄCYCH INDYWIDUALNYCH


60. Sprzedających niedokonujących w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaży Produktów nie dotyczą postanowienia Regulaminu odnoszące się do Sprzedających profesjonalnych.

CZĘŚĆ TRZECIA

ZAWIERANIE UMÓW SPRZEDAŻY PRZEZ SPRZEDAWCÓW PROFESJONALNYCH


61. Poniższe przepisy dotyczą Użytkowników prowadzących działalność gospodarczą obejmującą sprzedaż Produktów dozwolonych przez Serwis, posiadających Konto Profesjonalne („Sprzedający profesjonalny ”).

62. Przez działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży rzeczy za pośrednictwem Serwisu należy rozumieć zarobkową działalność wytwórczą, handlową, usługową, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły polegającą na oferowaniu celem zawarcia jednej lub więcej umów sprzedaży Produktów z innymi Użytkownikami.

63. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

64. Sprzedający Profesjonalnie odpowiada wobec Kupującego, jeżeli Produkt konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową. W przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania. Sprzedający Profesjonalnie nie odpowiada za niezgodność Produktu konsumpcyjnego z umową, gdy Kupujący-konsument w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

65. Sprzedający profesjonalnie zamieszcza w opisie Produktu obligatoryjnie poniższe informacje o:
imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) Sprzedającego profesjonalnie jako przedsiębiorcy oraz organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany,
istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu,
cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, a w szczególności cła i podatki,
zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia,
kosztach oraz terminie i sposobie dostawy,
prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 2271 ze zm.),
kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy,
terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący,
minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe,
miejscu i sposobie składania reklamacji,
prawie wypowiedzenia umowy, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 2271 ze zm.).

66. Sprzedający Profesjonalnie odpowiada za niezgodność Produktu konsumpcyjnego z opisem zawartym w Ofercie sprzedaży jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Kupującemu-konsumentowi. Termin powyższy biegnie na nowo w razie wymiany Produktu. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, termin ten wynosi rok.

67. Kupujący-konsument, który zawarł umowę sprzedaży poprzez Serwis, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa ta jest uważana za niezawartą, a Kupujący-konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia doręczenia Produktu.

68. W pozostałym zakresie stosuje się odpowiednio niewymienione w niniejszym Regulaminie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 2271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.).

CZĘŚĆ CZWARTA

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


69. Ze specjalistami MNB można kontaktować się drogą mailową pod następującym adresem: kontakt@miedzynamibabeczkami.pl lub można zadzwonić pod numer: 513853003

70. Wystawiając Ofertę sprzedaży w Serwisie, Sprzedający akceptuje również Warunki Kupowania, w tym wszelkie prawa i obowiązki Kupujących w nich zawarte.CAŁA TRE¦Ć MIEDZYNAMIBABECZKAMIarrowKOBIETADZIECKOMARKIBUTIKNASZE BABECZKI


Serwis klienta

Kontakt z nami

+48 22 622 78 09, +48 22 760 80 50
od poniedziałku do piątku od 9:00 do 18:00
(koszy połączenia według taryfy lokalnej)

Płatności

WebC.pl - Projektowanie WWW